Privacy Verklaring

Dierfysiotherapie Marion van Hoof (hierna : “DMH”)  zet zich volledig in om uw persoons en patiëntgegevens, en in het bijzonder uw privacygevoelige gegevens te beschermen. DMH ziet erop toe dat dit plaatsvindt volgens de relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) met inachtneming van de voor ons verplichte medisch/paramedische administratie – en geheimhoudingsplicht. (Huishoudelijk reglement KNGF en NVFD)

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met uw persoon zoals contactinformatie; naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adressen. DMH legt deze gegevens vast bij het maken van een afspraak, via het contactformulier van de website, per mail, Facebook of telefoon en/of tijdens de intake dierfysiotherapie.

 

Patiëntgegevens

Patiëntgegevens zijn alle gegevens betreffende uw dier, zoals naam, ras, leeftijd, chipnummer, afstamming, medisch/paramedische voorgeschiedenis en medicijngebruik.

 

Waarom verwerkt DMH persoons- en patiëntgegevens?

  • Volgens de bestaande wetgeving is DMH verplicht een administratie bij te houden van onderzoek- en behandelgegevens van patiënten
  • Om u goed van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk een zo compleet mogelijk inzicht te hebben in persoons- en patiëntgegevens.
  • DMH verwerkt persoons-en patiëntgegevens voor interne analysedoeleinden en het ontwikkelen van nieuwe producten/behandelrichtlijnen Dit stelt DMH in staat behandelprocessen te optimaliseren
  • DMH verwerkt patiëntgegevens voor communicatie-en marketingdoeleinden zoals foldermateriaal, website en facebook.
  • DMH verwerkt persoons- en patiëntgegevens voor klantidentificatie en facturering.

 

Uitwisseling persoons- en patiëntgegevens

In verband met een samenwerking met diverse dierenartsen vindt er geregeld uitwisseling van gegevens, persoons-en patiëntgegevens, plaats tussen dierenarts en DMH. Deze gegevensoverdracht vindt plaats via telefoon, mail of post en is uitsluitend gericht op het optimaliseren van het zorgtraject.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens enkel op basis van

wettelijke gronden aan derden verstrekt, bijvoorbeeld het verstrekken

van informatie aan belastingdienst, met inachtneming van de (para)medische geheimhoudingsplicht.

 

Bewaartermijnen

DMH bewaart uw persoons-en patiëntgegevens niet langer dan

noodzakelijk met inachtneming van de beroepsmatige administratieplicht.

De wettelijk bewaartermijn voor de financiële administratie

bedraagt op dit moment 5 jaar.

Voor de patiëntgegevens streeft DMH ernaar een

bewaartermijn te handhaven van minimaal tot 1 jaar

na overlijden van het dier, indien bij ons bekend, in

verband met de kans op recidiverende klachten.

 

Beveiliging

DMH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik en/of onrechtmatige verspreiding van deze gegevens tegen te gaan.

 

Rechten

Hieronder vermelden wij de rechten die u als klant bij ons heeft:

  • Recht tot inzage in uw persoons-en patiëntgegevens
  • Recht om incorrecte of incomplete gegevens te laten corrigeren
  • Recht om persoons- en/of patiëntgegevens te verwijderen mits dit niet in strijd is met de voor onze beroepsgroep geldende administratieplicht. Indien mogelijk zullen we de gegevens (deels) voor u anonimiseren
  • Recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden

 

Uw kunt uw verzoek schriftelijk kenbaar maken door te mailen naar info@marionvanhoof.nl. DMH zal binnen 1 maand reageren op uw verzoek.

 

Contactgegevens Dierfysiotherapie Marion van Hoof

Jan de Kosterhof 5

5845HD Sint Anthonis

0485-523276 | 06-15577776

info@marionvanhoof.nl